1. Forntidslitteraturen i urval

Konstarter som musik och konst var vanligt under forntiden. Här så började litteraturen att utvecklas till poesi, berättelser, dramatik, myter, böner, hymner med mera. Litteratur kommer ifrån ordet Litteratura, som i sin tur betyder bokstavsskrift. På Forntiden så var det vanligt att man använde den muntliga formen att berätta än att skriva ned berättelserna. Idag så är muntlig litteratur mindre populär än den skrivna. Man kan säga att litteraturen är bunden till talet. När vi kan kommunicera, så existerar det skrivande språket


Äldre litteratur kunde bestå av myter (som gav svar på frågorna om världens tillkomst), om människans liv, födelse/död, onda/goda makter. Myterna kunde knytas till hjältar med speciella uppgifter.
Berättelseformer, som sägner och sagor - består mest utav fantasifulla händelser (om ex. djur). Folklig visdom kunde få sitt utryck i pregnanta ordspråk. När man skulle läsa upp en dikt så var det viktigt att man lärde sig den utantill, sjöng och icciterade. I annat fall kan man genom ballader och visor komma ihåg sin dikt genom denna sortens minnesteknik. När skriften uppkom, så förändrades litteraturens betingelser.


Skrifter

Man använde sig av en metrisk vers vid författandet av långa berättelser. Att sprida litteraturen i text, var jobbigt att skriva ned i flera exemplar. Istället kunde man spela upp dem i sång eller dikt. Senare kom boktryckarkonsten i Kina på 1000-talet (I Europa på 1400-talet). Sumererna (från Mesopotamien) skapade sin skrift i lera som sedan torkades. Kilskriften användes av Assyrier och Bylonier, det var en vanlig skrift i orienten under ett par 1000 år. Samtidigt skapades Hieroglyferna i Egypten (bild- och ljudskrift). Kilskriften glömdes bort 1800, men Hieroglyfer lever kvar - fast vi uppfattar inte dess betydelser numera.
Kinesisk skrift uppkom år 1500 f.kr och består av ideografiska tecken. Det forntida systemet ersattes av ett språkljud, så det skedde skriftförändringar för grekiskan, latin, iranska och indiska. Kina och Japan använder fortfarande samma skriftspråk sedan flera hundra år tillbaka.

hjk

Material man skrev på: Lertavlor, Sten, Trä, Ben, Vaxtavlor och Papyrus.

Papper kom till Kina år 100 e.kr . På 800-talet kom pappret till Europa. Grekisk och Romersk litteratur skrevs på papyrus eller pergament. De har bevarats, då man skrev om berättelserna senare (förnyade dem).

50 000 outgivna papyrusfragment hittades senare, även hebreiska texter har bevarats väl.  Indisk text har inte bevarats väl på grund av klimatet.

Litteraturen kring orienten

Platser i orienten (Jeriko, Catal, Hujuk) har nära 10 000 år gamla spår av kultur. Inom alla kulturområden som spreds allteftersom (till bl.a Mesopotamien och Egypten), skapades litteratur som nedtecknats och som väl bevarats. Äldst är Egypten och Mesopotamiens litteratur. 2500 f.kr är de egyptiska texterna i pyramiderna och den sumeriska skriftdokumenten  - bestående av votivgåveinskrifter. Länge var litteraturen i båda kulturerna mest religiös. Texter samlades i Dödsboken (från Egypten). Sen uppkom olika genrer,  Sagan var en viktig genre. Då kontakten mellan Mesopotamien och egypten var relativ -  så växte litteraturen i andra delar av orienten. Herriterna ,Syrien och palestina skapade god litteratur. Den forntida litteraturen blev i efterhand så oerhört omfattande: att den bevarade delen var större än grekiska och den romerska litteraturen tillsammans!

Äldst är de religiösa mytiska texterna (Vedalitteratur). Språket i Vedalitteratur är: sanskrit, ungefär som homerisk grekiska och den klassiska grekiskan tillsammans. Även om den är "gudomlig", så har den inte fått så mycket uppmärksamhet som bibeln har haft. Shangdynastin (1500-1028 f.kr) har den äldsta bevarade kinesiska litteraturen ,som består av orakelinskrifter. Grekisk litteratur är långt yngre än övrig forntidslitteratur. Verklig litteratur skapades först av de stammar med skilda dialekter som från 1100-talet f.kr -som norrifrån trängde ner i Grekland, därifrån ut över öarna och till mindre asiens västkust och på 700-talet hade man hunnit bilda en mängd småstater. Äldst inom den grekiska litteraturen är: Illyaden och odyssen (de homeriska sångerna). Filosofin blev viktig kring år 600, även lyriken blev stor.

u
Homeros, sägs vara författaren till Iliaden och Odyssen,
som tros ha skrivits på 700-talet f.kr.


Religionstiftarnas, filosofernas och den klassiska litteraturens tid

Japansk skriftkultur börjar på medeltiden. Forntidens litteraturhistoria " från dess dunkla begynnelse" omfattar omkring år 500 e.kr. Vissa kulturområden har 3000 år bakom sig. Uppdelning i korta epoker är nödvändigt. Finns betydande likheter mellan de äldsta litteraturerna inom olika kulturer. 500 f.kr så sker betydelsefulla förändringar. Läror om religionen sätter prägel på litteraturen, och vissa utsätter den för kritik. Fler genrer kommer till, och det blir somsagt allt vanligt med skriftlig litteratur. Den epok som börjar ca 500 f.kr, och som sträcker sig till 20 e.kr kan kallas : Religionstiftarnas, filosofernas och den klassiska litteraturens tid.

Gränsen framåt har sin starka motivering i västlandet, där tiden fr. omkring år 20 till år 500 kan kallas senantiken och att den litteratur som då skapas kan allmänt betraktas som ringare än den föregående epokens. Fast på 400-talet e.kr är den indiska litteraturens klassiska tid. De äldsta bevarade skriftfynden utgörs av inventariefor-teckningar., listor över köp eller köpkontrakt. Sen kom skriften att användas en hel del i litteraturen. Hur världen uppfattas, i indisk litteratur, har gamla myter bevarats i upanishaderna -man lär att det i människan finns ett gudomligt jag. Det gäller att bli medveten om detta jag och på så vis kunna övervinna döden, vilket sker genom att det indviduella jaget går upp i det allmänna.

Hymnen är människans lovsång till gudarna. Hymner finns det flera av i den gamla litteraturen. I Egypten så använde man sig av hymner i samband med dödsriter och balsamering. Hymner var även viktig för den babyloniska litteraturen. I de äldsta dikterna ( de kinesiska dikterna), de såkallade "odena" - finns också tempelhymner, som är heledsagade av dans och pantomim, som framförts vid högtidliga cermonier.
Hymner riktar sig till gudar, demoner, kungar och djur eller abstraktioner. I grekisk lyrik har hymn en viktig plats, och man har ofta knytit  Hymner till Homeros ( de Homeriska hymnerna).

Till litteraturen hör eposet, som står hymnen nära: vår kännedom av eposet är fragmentarisk, trots att det fick stor spridning och översattes till olika språk.


KÄLLA: Litteraturens historia i världen av av Bernt Olsson & Ingemar Algulin
Visa fler inlägg